dvojizbovy-byt-c-4-na-ulici-zahradna-v-ciernej-nad-tisou

Dvojizbový byt č. 4, na ulici Záhradná v Čiernej nad Tisou

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 4, na ulici Záhradná v Čiernej nad Tisou

Predmet dražby:

Dvojizbový byt č. 4 nachádzajúci sa na druhom poschodí vo vchode č. 1 v Čiernej nad Tisou, v bytovom dome so súp. č. 193, s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC

Celková podlahová plocha bytu je 65,77 m2bez pivnice.

– Miesto konania dražby: Hlavná 787/87, 077 01 Kráľovský Chlmec – zasadacia miestnosť
– Dátum konania dražby: 16.01.2019
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 9.600,00 EUR
– Najnižšie podanie: 8.700,00- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 2.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 492018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

– Termíny obhliadok:
28.12.2018 o 15:30 hod.

07.01.2019 o 15:30 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0905 448 221, príp. mailom: valichnacova@finlegal.sk