dvojizbovy-byt-c-21-na-ulici-stanicnej-v-meste-trencine

Dvojizbový byt č. 21 na ulici Staničnej v meste Trenčíne

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 21 na ulici Staničnej v meste Trenčíne

Predmet dražby:

Dvojizbový byt č. 21 nachádzajúca sa na 1.p. vo vchode č.10 v Trenčíne, v bytovom dome so súp. č. 353. Byt vznikol prestavbou dvoch obytných buniek, skladá sa zo vstupnej chodby, dvoch izieb, kuchynského kúta a sociálneho zariadenia – sprchovací kút a WC. Celková podlahová plocha bytu je 48 m2.

– Miesto konania dražby:  Notársky Notársky úrad JUDr. Denisy Adamkovičovej, prízemie, Brnianska 1, 911 05 Trenčín
– Dátum konania dražby: 21.08.2020
– Čas konania dražby: 11:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 38.600,00,- EUR
– Najnižšie podanie: 35.000,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,00,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky::

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 72020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.
– Termíny obhliadok:
1.) 05.08.2020 o 17:30 hod.
2.) 13.08.2020 o 17:30 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk