dvojizbovy-byt-c-14-v-cinobani

Dvojizbový byt č. 14 v Cinobani

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 14 v Cinobani

Predmet dražby:

dvojizbový byt – byt č. 14 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 1 na ulici Katarínska Huta so súp. č. 461 v Cinobani, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpelňa a WC.

Celková podlahová plocha bytu je 45,39 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec
– Dátum konania dražby: 10.12.2018
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 4.260,- EUR
– Najnižšie podanie: 3.800,- EUR
– Minimálne prihodenie: 100,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 1.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 342018.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
23.11.2018 o 17:00hod.
30.11.2018 o 17:00hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk