dvojgarzonka-v-bratislave-na-stavbarskej-ulici

Dvojgarzónka v Bratislave na Stavbárskej ulici

Predmet dražby:

dvojgarzónka, byt č. 802 nachádzajúci sa na 8. poschodí vo vchode č. 42 na Ulici Stavbárska v Bratislave s príslušenstvom: hala s kuchynkou, kúpeľňa, wc, loggia. Celková podlahová plocha bytu je 37,87 m²
– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
– Dátum konania dražby: 02.12.2016
– Čas konania dražby: 9:00 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 20.500,- EUR
– Najnižšie podanie: 20.500,- EUR
– Minimálne prihodenie: 400,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 6.000,- EUR

[spacer height=”15px”]

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 142016.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova
– Termíny obhliadok:
21.11.2016 o 14:30 hod.
28.11.2016 o 14:30 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 02/33014115, príp. mailom: drazby@finlegal.sk

[spacer height=”30px”]

[spacer height=”15px”]