dvojgarzonka-v-bratislave-na-stavbarskej-ulici

Dvojgarzónka v Bratislave na Stavbárskej ulici

Predmet dražby:

Dvojgarzónka – byt č. 504 nachádzajúci sa na 5. poschodí vo vchode č. 40 na Ulici Stavbárska v Bratislave s príslušenstvom: hala s kuchynkou, kúpeľňa, wc, loggia. Celková podlahová plocha bytu je 34,51 m²
– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
– Dátum konania dražby: 18.10.2016
– Čas konania dražby: 9:30 hod.
– Dražba: tretie kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 18.200,- EUR
– Najnižšie podanie: 10.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 300,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 3.000,- EUR

[spacer height=”15px”]

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 32016.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova
– Termíny obhliadok:
3.10.2016 o 16:15 hod.
10.10.2016 o 16:15 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 02/33014115, príp. mailom: drazby@finlegal.sk

[spacer height=”30px”]

[spacer height=”15px”]