opakovana-drazba-trojizboveho-bytu-na-komarnanskej-ulici-vo-velkom-mederi

Opakovaná dražba trojizbového bytu na Komárňanskej ulici vo Veľkom Mederi

Predmet opakovanej dražby
Predmetom opakovanej dražby je trojizbový byt č. 36, nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 36, v bytovom dome so súp. č. 202. Byt pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kuchyne s jedálenským kútom a príslušenstvom (kúpeľňa a samostatný záchod) + loggia.

Celková podlahová plocha bytu je 78,57 m2 + loggia 3,67 m2.

Spoluvlastnícky podiel k pozemkov parc. reg. „C“ KN č. 3696/201, 3696/202, 3696/203, 3696/204, 3696/205, 3696/206, 3696/207, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere 1328 m2, evidovaných na LV č. 3418, v k. ú.: Veľký Meder, obec Veľký Meder, okres Dunajská Streda.

Organizačné údaje k opakovanej dražbe
Miesto konania dražby: Obchodno – informačné centrum, Alžbetinské námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, zasadačka „Zrkadlová miestnosť“

Dátum konania dražby: 28.01.2022
Čas konania dražby: 13:30 hod.
Dražba: 2. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 64.700,- EUR
Najnižšie podanie: 49.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 112020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Termíny verejných obhliadok
1.) 12.01.2022 o 16:00 hod.
2.) 26.01.2022 o 16:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE V PRÍLOHE BUDE AKTUALIZOVANÉ V PRIEBEHU NAJBLIŽŠÍCH DNÍ

Kontaktná osoba
Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria