jednoizbovy-byt-na-oktobrovej-ulici-vo-valaska

Jednoizbový byt na Októbrovej ulici vo Valaská

Finlegal services, s.r.o., ako dražobník upúšťa od dražby v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona č. 527/2002 Z. z.o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

Predmet dražby
Predmetom dražby je jednoizbový byt č. 5, nachádzajúci sa na 2. podlaží vo vchode č. 1, v bytovom dome so súp. č. 474. Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti, predsiene, kuchyne, kúpeľne, WC a dvoch pivníc v suteréne.

Celková podlahová plocha bytu je 49,66 m2.

Organizačné údaje k dražbe
Miesto konania dražby: Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, zasadačka

Dátum konania dražby: 01.02.2022
Čas konania dražby: 11:30 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 33.500,- EUR
Najnižšie podanie: 33.500,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 8.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 392021,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Termíny verejných obhliadok
1.) 14.01.2022 o 16:00 hod.
2.) 27.01.2022 o 16:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba
Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria