upustene-od-drazby-trojizbovy-byt-na-ulici-mladeze-v-poprade

UPUSTENÉ OD DRAŽBY: Trojizbový byt na Ulici Mládeže v Poprade

Predmet dražby
Trojizbový byt č. 21, nachádzajúci sa na 6 poschodí bytového domu, vo vchode č. 35, v bytovom dome so súp. č. 2356, postavenom na parc. č. 2993/580,  evidovaný na LV č. 3139, kat. úz. Poprad. Byt dispozične pozostáva z troch izieb a príslušenstva, ktorými sú chodba, kuchyňa, kúpeľňa + WC a loggia. Podlahová plocha bytu je 73,93 m2.

Podiel priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 1/32.

Organizačné údaje k dražbe
Miesto konania dražby: Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, zasadačka

Dátum konania dražby: 01.02.2022
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Hodnota predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 71.100,00 €
Najnižšie podanie: 71.100,00 €
Minimálne prihodenie: 500,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 102021,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Termíny verejných obhliadok
1.) 14.01.2022 o 14:00 hod.
2.) 27.01.2022 o 14:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba
Mgr. Szabolcs Dávid
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria