dvojgarzonka-na-stavbarskej-ulici

Dvojgarzónka na Stavbárskej ulici

Predmet dražby:

Byt č. 209 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 40 na Stavbárskej ulici, dvojgarzónka s príslušenstvom: kuchynský kútik, kúpeľňa, wc, loggia. Celková podlahová plocha bytu je 34,51 m2
– Miesto konania dražby: zasadacia miestnosť č. 8 na 1. poschodí na Gajovej 4, 811 09 Bratislava
– Dátum konania dražby: 26.08.2016
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 16.700,- EUR
– Najnižšie podanie: 15.100,- EUR
– Minimálne prihodenie: 400,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 4.500,- EUR

[spacer height=”15px”]

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 122016.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova
– Termíny obhliadok:
1. 11.08.2016 o 13:15
2. 18.08.2016 o 13:15

[spacer height=”15px”]

Termíny obhliadok:

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 02/33014115, príp. mailom: drazby@finlegal.sk

[spacer height=”30px”][spacer height=”15px”]