Dobrovoľná dražba

 
 
Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom dochádza k prechodu vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku. 
 
Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná; súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt; podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie.
 
Dobrovoľná dražba nie je exekúciou od tej nútenej v procese exekučného konania sa líši v viacerých bodoch najmä:
 
  •  v rýchlosti celého procesu dražby. Z pohľadu veriteľa zabezpečenej pohľadávky dražbou môže dôjsť k uspokojeniu jeho pohľadávky v relatívne krátkom čase v porovnaní s exekučným konaním. V exekúcii veriteľ musí získať exekučný titul, nasleduje exekúcia ne, vydanie exekučného príkazu a až potom dražba.
  • v prípade dobrovoľnej dražby sú náklady na jej vykonanie hradené z výťažku dosiahnutého vydražením predmetu dražby, navrhovateľ tak neznáša náklady dražobníka na jej vykonanie.
 
Exekúcia zo zákona pojme 20% z hodnoty nehnuteľnosti plus nie malé nevyhnutné výdavky. Okrem toho, ak nebude prvá dražba úspešná (z praxe vychádzajúc je to väčšina prípadov), v exekúcii môže dôjsť k zníženiu ceny až na 50% z ceny určenej podľa znaleckého posudku. 
V neposlednom rade sa ušetrí na súdnych poplatkoch a iných trovách súdneho konania.
 
Nárok na odmenu pri výkone dobrovoľnej dražby vzniká len pri úspešnom vydražení nehnuteľnosti. Úspešnoť predaja predmetu dražby je zvyšovaná jej verejnosťou, najmenej 15 dní pred konaním dražby je totiž dražobník poviný zverejniť oznámenie o dražbe na úradnej tabuli obce, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. V rovnakej lehote zverejní oznámenie o dražbe aj v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. V konečno dôsledku pre dlžníka to znamená čím viac dražiteľov, tým väčšia šanca že konečná cena bude vyššia. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu drazby@finlegal.sk alebo na tel. čísle 0918 628 240, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.
 
Aktuálne prebiehajúce dobrovoľné dražby nájdete tu