Odborný seminár o konkurzoch a bytovom zákone nov12

Odborný seminár o konkurzoch a bytovom zákone

Finlegal services, s.r.o. a Inštitút odborného vzdelávania v októbri 2019 v Žiline zorganizovali odborný seminár zameraný na otázky vzájomných práv a povinností medzi spr...

Čítaj ďalej
Prednášali sme pre Justičnú akadémiu feb12

Prednášali sme pre Justičnú akadémiu

Správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov žijú zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v praxi každý deň. O tom, ako zákon vnímajú sudcovia a súdni úradníci a ako ho vykladajú pri riešení otázok v súdnych sporoch, sme v mene Združenia pre lepš...

Čítaj ďalej
Videoprednášky okt16

Videoprednášky

Zúčastňujeme sa mnohých odborných seminárov, konferencií a kongresov. Nebojíme sa predstúpiť pred ľudí, podať výklad právnych predpisov a ponúknuť praktické riešenia, ktoré nenájdete len čítaním zákona. Prednášame pre správcov, spoločenstvá vlastníkov, zástupcov vlastníkov, sudcov, vyšších súdnych...

Čítaj ďalej
Odkúpime nedoplatky vlastníkov nov10

Odkúpime nedoplatky vlastníkov

Nemusíte pohľadávky vymáhať, keď ich viete rovno predať. Jednou z efektívnych možností vymoženia nedoplatku, teda pohľadávky veriteľa, je jej postúpenie. Postúpenie pohľadávky je predmetom úpravy § 524 až 530 Obč...

Čítaj ďalej
Prednosť záložného práva podľa bytového zákona nov12

Prednosť záložného práva podľa bytového zákona

  O záložnom práve vo všeobecnosti Inštitút záložného práva upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) v § 151a a nasl. Systematicky je zaradené do druhej časti, tretej hlavy Občianskeho záko...

Čítaj ďalej
Opäť sa potvrdila efektivita dražieb v spolupráci s Finlegalom dec13

Opäť sa potvrdila efektivita dražieb v spolupráci s Finlegalom

Inštitút dobrovoľných dražieb predstavuje najefektívnejší spôsob nielen vv prípade ymoženia nedoplatkov, ale aj pri predaji majetku vlastného majetku. Dokázali to aj dve dražby vlastnej kotolne a pozemku, ktorých navrhovateľom bolo mesto Dolný Kubín. Dražby sa konali v piatok 25.11.2022 v hist...

Čítaj ďalej