Finlegal services, s.r.o. je prvým špecializovaným profesionálnym dražobníkom pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov a odborníkom na vymáhanie nedoplatkov s dlhoročnými skúsenosťami a 100% úspešnosťou v dražbách. Vďaka know-how tejto spoločnosti prestali klienti podávať návrhy na vydanie platobných rozkazov a riešiť vymáhanie nedoplatkov vlastníkov prostredníctvom súdnych konaní. Okrem toho svojim klientom poskytuje komplexný právny servis v oblasti správy bytových domov, riešenie problémov vo vzťahu ku konkurzom a osobným bankrotom a právne poradenstvo vo všeobecnej rovine. Vzhľadom na úzku spoluprácu Finlegalu a ZLSBD ponúkame správcom a spoločenstvám vlastníkov možnosť bezplatného členstva v Združení pre lepšiu správu bytových domov, ktoré je najväččším združením svojho druhu na Slovensku s viac ako 620 členmi a 230 000 bytmi a nebytovými priestormi. Spolupracuje s orgánmi verejnej moci, zasahuje do procesu tvorby legislatívy a spoločne s profesionálnymi partnermi v oblasti obnovy bytových domov ponúka svojim členom výhody v rôznych oblastiach.

 

Spolupráca s Finlegalom ponúka bezplatné členstvo v ZLSBD

 

Bezplatné členstvo v ZLSBD na celých 12 mesiacov je možné získať na základe spolupráce v oblasti výkonu zákonného záložného práva a dobrovoľných dražieb. Aj vy sa môžete pridať k tejto skupine a získať čas a energiu na lepší výkon správy. Postačuje, ak správca alebo spoločenstvo vlastníkov podá návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby. Spoluprácou s Finlegalom nezískate len bezproblémový výkon dražby, ale kompletné riešenie agendy neplatičov. Pridajte sa ku klientom, ktorí prestali podávať návrhy na vydanie platobných rozkazov a ktorým sa napravila platobná disciplína vlastníkov.

 

Základná filozofia ZLSBD

„Združenie pre lepšiu správu bytových domov je najväčším združením na Slovensku v oblasti výkonu správy bytových domov. Ročne organizujeme desiatky odborných seminárov, workshopov a kongresov v rôznych mestách po celom Slovensku zameraných práve na problematiku bytovej agendy. Sme združením 21. storočia, čo sa odzrkadľuje aj na našej aktivite v legislatívnej oblasti a na rýchlo rastúcej členskej základni. Ako odborníci z oblasti práva, ekonomiky, medziľudských vzťahov a techniky sa dlhodobo zaoberáme efektívnou správou bytových domov. Problematike energetickej funkčnosti a zateplenia – ako pohľadu “zvonka” sa v poslednej dobe venovalo dostatok pozornosti, avšak sa zabúdalo na druhú neoddeliteľnú súčasť, ktorou je správa bytového domu a problematika toho, ako bytový dom „dýcha zvnútra“. Preto pomáhame tvoriť komplexné a efektívne riešenia. Združenie pre lepšiu správu bytových domov zvyšuje kvalitu správy bytových domov všetkým bez ohľadu na formu, ktorou sa vykonáva, či už formou bytových družstiev, správcovských spoločností alebo spoločenstiev vlastníkov. Pre vlastníkov bytov a správcov bytových domov prinášame inovatívne návrhy, postupy, metódy a opatrenia smerujúce k celkovej efektivite správy bytových domov. Organizujeme stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie.“

Výhody členstva v ZLSBD:

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“
 5. prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“
 6. prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“
 7. bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre predsedov SVB
 8. poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií
 9. prepočítanie výšky členského príspevku na kredit s možnosťou jeho premeny na nákup produktov a publikácií ZLSBD
 10. exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s.
 11. exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Allianz – Slovenskou poisťovňou a.s.
 12. automatické bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre predsedov SVBaNP ako členov ZLSBD až do výšky 100 000 eur
 13. získanie prihlasovacích údajov do sekcie prístupnej len pre členov
 14. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 15. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 16. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 17. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 18. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 19. prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov
 20. možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov
 21. prístup k video záznamom z vybraných diskusných fór a seminárov
 22. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 23. zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Poradca podnikateľa
 24. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 25. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 26. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 27. bezplatný prístup k internému časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ na stránke www.lepsiasprava.sk
 28. tlačená verzia interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ pre členov s výškou členského príspevku aspoň 30 eur
 29. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 30. revíziu zmluvy o výkone správy
 31. revíziu zmluvy o spoločenstve
 32. revíziu zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 33. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 34. zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 35. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA SPRÁVA
 36. bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 37. pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu
 38. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 39. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov
 40. efektívne poradenstvo na bezplatnej infolinke lepšej správy 0800 500 967
 41. 45% zľava na produkty www.epi.sk – právny systém Médium a právny systém Prémium

 

V prípade záujmu o členstvo nás kontaktujte na čísle 0918 628 240 alebo e-mailom na sprava@lepsiasprava.sk, prípadne navštívte www.lepsiasprava.sk