Odborný seminár o konkurzoch a bytovom zákone nov12

Odborný seminár o konkurzoch a bytovom zákone

Finlegal services, s.r.o. a Inštitút odborného vzdelávania v októbri 2019 v Žiline zorganizovali odborný seminár zameraný na otázky vzájomných práv a povinností medzi spr...

Čítaj ďalej
Prednášali sme pre Justičnú akadémiu feb12

Prednášali sme pre Justičnú akadémiu

Správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov žijú zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v praxi každý deň. O tom, ako zákon vnímajú sudcovia a súdni úradníci a ako ho vykladajú pri riešení otázok v súdnych sporoch, sme v mene Združenia pre lepš...

Čítaj ďalej
Videoprednášky okt16

Videoprednášky

Zúčastňujeme sa mnohých odborných seminárov, konferencií a kongresov. Nebojíme sa predstúpiť pred ľudí, podať výklad právnych predpisov a ponúknuť praktické riešenia, ktoré nenájdete len čítaním zákona. Prednášame pre správcov, spoločenstvá vlastníkov, zástupcov vlastníkov, sudcov, vyšších súdnych...

Čítaj ďalej
O rozdiele medzi vymáhaním a speňažovaním pri výkone správy okt20

O rozdiele medzi vymáhaním a speňažovaním pri výkone správy

  Paleta odpovedí na otázky právnych problémov je viac ako pestrá. Ak položíte tú istú otázku piatim právnikom, môžete dostať až sedem odpovedí a názorov. A je tomu tak aj v otázkach medicíny, vedy, filozofie a pod.. Multiplicita je atribútom ľudskej spoločnosti. Účelom tohto článku je však poda...

Čítaj ďalej
Získajte bezplatné členstvo v ZLSBD nov10

Získajte bezplatné členstvo v ZLSBD

Finlegal services, s.r.o. je prvým špecializovaným profesionálnym dražobníkom pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov a odborníkom na vymáhanie nedoplatkov s dlhoročnými skúsenosťami a 100% úspešnosťou v dražbách. Vďaka know-how tejto spoločnosti prestali klienti podávať návrhy na vyda...

Čítaj ďalej
Konkurzy, dražby a bytový zákon nov10

Konkurzy, dražby a bytový zákon

Inštitút konkurzov podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurzoch a reštrukturalizácii, tzv. osobné bankroty, sa stávajú čoraz častejším javom s priamym dopadom na práva a povinnosti správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov v prípade ak je dlžník aj vlastníkom bytu alebo nebytového priesto...

Čítaj ďalej
Odkúpime nedoplatky vlastníkov nov10

Odkúpime nedoplatky vlastníkov

Nemusíte pohľadávky vymáhať, keď ich viete rovno predať. Jednou z efektívnych možností vymoženia nedoplatku, teda pohľadávky veriteľa, je jej postúpenie. Postúpenie pohľadávky je predmetom úpravy § 524 až 530 Obč...

Čítaj ďalej
Účasť na IV. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020 nov11

Účasť na IV. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020

V termíne 4. – 6. marca sa uskutočnil štvrtý kongres LEPŠIA SPRÁVA, ktorý organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Išlo o trojdňový kongres plný odborných tém zameraných na celkové zlepšenie výkonu správy po všetkých stránkach, či už ekonomickej, právnej alebo ľudskej a určený bol p...

Čítaj ďalej
Prednosť záložného práva podľa bytového zákona nov12

Prednosť záložného práva podľa bytového zákona

  O záložnom práve vo všeobecnosti Inštitút záložného práva upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) v § 151a a nasl. Systematicky je zaradené do druhej časti, tretej hlavy Občianskeho záko...

Čítaj ďalej
Vymáhanie počas koronakrízy nov12

Vymáhanie počas koronakrízy

Najmä počas koronakrízy sa správcovia musia pripraviť na vyšší počet dlžníkov a reagovať včas. Aktuálna negatívna situácia, ktorá sa dotkla po finančnej stránke takmer každého, či už v rovine pracovnej alebo podnikateľskej. Niektorí vlastníci dokonca pochopili odklad nájomného aj vo vzťahu k povinnost...

Čítaj ďalej