Outsourcing inkasných služieb nov15

Outsourcing inkasných služieb

Outsourcing inkasných služieb je pojem, ktorému nemusí každý rozumieť. Ide v podstate o prenesenie jednej z najdôležitejších činností správcu, ktorou je vymáhanie nedoplatkov, na tretí subjekt. Prenesenie určitej činnosti na profesionálny subjekt má mnoho výhod a v tomo článku poukážem na pár z nich, tých d...

Čítaj ďalej
Vymáhanie počas koronakrízy nov12

Vymáhanie počas koronakrízy

Najmä počas koronakrízy sa správcovia musia pripraviť na vyšší počet dlžníkov a reagovať včas. Aktuálna negatívna situácia, ktorá sa dotkla po finančnej stránke takmer každého, či už v rovine pracovnej alebo podnikateľskej. Niektorí vlastníci dokonca pochopili odklad nájomného aj vo vzťahu k povinnost...

Čítaj ďalej
Prednosť záložného práva podľa bytového zákona nov12

Prednosť záložného práva podľa bytového zákona

  O záložnom práve vo všeobecnosti Inštitút záložného práva upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) v § 151a a nasl. Systematicky je zaradené do druhej časti, tretej hlavy Občianskeho záko...

Čítaj ďalej
Účasť na IV. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020 nov11

Účasť na IV. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020

V termíne 4. – 6. marca sa uskutočnil štvrtý kongres LEPŠIA SPRÁVA, ktorý organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Išlo o trojdňový kongres plný odborných tém zameraných na celkové zlepšenie výkonu správy po všetkých stránkach, či už ekonomickej, právnej alebo ľudskej a určený bol p...

Čítaj ďalej
Odkúpime nedoplatky vlastníkov nov10

Odkúpime nedoplatky vlastníkov

Nemusíte pohľadávky vymáhať, keď ich viete rovno predať. Jednou z efektívnych možností vymoženia nedoplatku, teda pohľadávky veriteľa, je jej postúpenie. Postúpenie pohľadávky je predmetom úpravy § 524 až 530 Obč...

Čítaj ďalej
Konkurzy, dražby a bytový zákon nov10

Konkurzy, dražby a bytový zákon

Inštitút konkurzov podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurzoch a reštrukturalizácii, tzv. osobné bankroty, sa stávajú čoraz častejším javom s priamym dopadom na práva a povinnosti správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov v prípade ak je dlžník aj vlastníkom bytu alebo nebytového priesto...

Čítaj ďalej
Získajte bezplatné členstvo v ZLSBD nov10

Získajte bezplatné členstvo v ZLSBD

Finlegal services, s.r.o. je prvým špecializovaným profesionálnym dražobníkom pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov a odborníkom na vymáhanie nedoplatkov s dlhoročnými skúsenosťami a 100% úspešnosťou v dražbách. Vďaka know-how tejto spoločnosti prestali klienti podávať návrhy na vyda...

Čítaj ďalej
O rozdiele medzi vymáhaním a speňažovaním pri výkone správy okt20

O rozdiele medzi vymáhaním a speňažovaním pri výkone správy

  Paleta odpovedí na otázky právnych problémov je viac ako pestrá. Ak položíte tú istú otázku piatim právnikom, môžete dostať až sedem odpovedí a názorov. A je tomu tak aj v otázkach medicíny, vedy, filozofie a pod.. Multiplicita je atribútom ľudskej spoločnosti. Účelom tohto článku je však poda...

Čítaj ďalej
Videoprednášky okt16

Videoprednášky

Zúčastňujeme sa mnohých odborných seminárov, konferencií a kongresov. Nebojíme sa predstúpiť pred ľudí, podať výklad právnych predpisov a ponúknuť praktické riešenia, ktoré nenájdete len čítaním zákona. Prednášame pre správcov, spoločenstvá vlastníkov, zástupcov vlastníkov, sudcov, vyšších súdnych...

Čítaj ďalej
Prednášali sme pre Justičnú akadémiu feb12

Prednášali sme pre Justičnú akadémiu

Správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov žijú zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v praxi každý deň. O tom, ako zákon vnímajú sudcovia a súdni úradníci a ako ho vykladajú pri riešení otázok v súdnych sporoch, sme v mene Združenia pre lepš...

Čítaj ďalej