trojizbovy-byt-c-34-na-ulici-narcisova-v-bratislave

Trojizbový byt č. 34 na ulici Narcisová v Bratislave

Predmet dražby:

trojizbový byt – byt č. 34 nachádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 52 na ulici Narcisová so súp. č. 813 v Bratislave, s príslušenstvom: kuchyňa, chodba, kúpeľňa, wc, loggia a pivnica. Celková podlahová plocha bytu je 64,77 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava

– Dátum konania dražby: 03.10.2017
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 120.000,- EUR
– Najnižšie podanie: 108.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 3.000,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 15.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 592017.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
18.09.2017 o 13:30hod.
25.09.2017 o 12:30hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk