trojizbovy-byt-c-2-099-na-ulici-bratislavska-v-bratislave-m-c-zahorska-bystrica

Trojizbový byt č. 2-099 na ulici Bratislavská v Bratislave – m. č. Záhorská Bystrica

Predmet dražby:

Byt č. 2-099, nachádzajúci sa na 2. poschodí, vo vchode 55 bytového domu so súp. číslom 8414 v Bratislave, s príslušenstvom: kuchynská časť, kúpeľňa, wc, predsieň, pivnica. Celková podlahová plocha bytu je 75,11 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava                                        

– Dátum konania dražby: 19.09.2017
– Čas konania dražby: 10:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 89.000,- EUR
– Najnižšie podanie: 81.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 522017.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
31.08.2017 o 12:30hod.
12.09.2017 o 12:30hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk