stvorizbovy-byt-c-0-5-3-s-garazovym-statim-na-ulici-leskova-v-bratislave

Štvorizbový byt č. 0-5.3 s garážovým státím na ulici Leškova v Bratislave

Predmet dražby:

Byt č. 0-5.3 nachádzajúci sa na 5. poschodí vo vchode Leškova 3A so súp. č. 3004 v Bratislave, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, WC, sklad, chodba, balkón. Celková podlahová plocha bytu je 128,46 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava                                        

– Dátum konania dražby: 19.09.2017
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 230.000,- EUR
– Najnižšie podanie: 207.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 3.000,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 20.000,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 412017.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
04.09.2017 o 17:30hod.
11.09.2017 o 17:30hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk