dvojizbovy-byt-c-6-na-ulici-skolska-v-rimavska-sobota

Dvojizbový byt č. 6 na ulici Školská v Rimavská Sobota

Predmet dražby:

dvojizbový byt – byt č. 6 nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 22 na ulici Školská so súp. č. 881 v Rimavskej Sobote, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpelňa, wc, predsieň, pivnica. Celková podlahová plocha bytu je 57,34 m2.

– Miesto konania dražby: Mestská bytová správa, s.r.o.

– Dátum konania dražby: 16.10.2017
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 14.600,- EUR
– Najnižšie podanie: 13.200,- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 3.500,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 602017.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
02.10.2017 o 17:00hod.
09.10.2017 o 17:00hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk